18 Th2

Thông tin VIP

vip

Hệ thống VIP hỗ trợ các tư lệnh dễ dàng hơn trong việc chinh phục những chiến dịch và cửa ải khó khăn. Với những phần thưởng khủng về vật phẩm và bài tướng 5 sao.

Đặc quyền VIP1 Mua 100 kim cương Mỗi ngày có thể mua vàng được 4 lần
Mỗi lần mua vàng có thể nhận được 50000 vàng
Mỗi ngày có thể mua được 4 lần siêu bài
Mỗi lần được mua 10 siêu bài
Mỗi ngày có thể mua được 4 lần đạn dược.
Mỗi lần có thể mua được 80 viên đạn.
Mỗi ngày có thể reset chiến dịch kinh điển 4 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 6 lần.
Mỗi ngày có thể tỷ đấu được 6 lần
Thẻ tối đa +10
Có thể mua lại 10 thẻ đã tách gần đây.
Đặc quyền VIP2 Mua 500 kim cương Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước
Mỗi ngày có thể mua Vàng 5 lần
Mỗi ngày có thể mua Siêu bài 5 lần
Mỗi lần mua Đạn có thể nhận được 85 viên
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 5 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 7 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 7 lần
Số thẻ tối đa +20
Có thể mua lại 20 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 2 lần
Đặc quyền VIP3 Mua 1000 kim cương Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi ngày có thể mua Vàng 8 lần
Mỗi ngày có thể mua Siêu bài 8 lần
Mỗi lần mua được 15 siêu bài
Mỗi ngày được mua 5 lần đạn dược.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 6 lần.
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 8 lần.
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 8 lần.
Số thẻ tối đa +30
Có thể mua lại 30 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày nhận được đặc quyền mở rương 1 lần.
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 3 lần
Đặc quyền VIP4 Mua 2000 kim cương lập tức nhận được 200000 vàng, 100 siêu bài. Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi ngày được mua Vàng 10 lần
Mỗi ngày được mua Siêu bài 10 lần
Mỗi lần mua được 90 viên Đạn.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 7 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 9 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 9 lần
Số thẻ tối đa +50
Có thể mua lại 50 thẻ đã tách gần nhất.
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 4 lần
Đặc quyền VIP5 Mua 5000 kim cương lập tức nhận được 300000 vàng, 150 siêu bài. Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi lần có thể mua được 60000 vàng
Mỗi ngày mua được Siêu bài 12 lần
Mỗi ngày mua đạn được 6 lần
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 8 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 10 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 10 lần
Số thẻ tối đa +80
Có thể mua lại 80 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày nhận được đặc quyền 1 lần mở rương
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 5 lần
Đặc quyền VIP6 Mua 10000 kim cương lập tức nhận được 500000 vàng, 200 siêu bài. Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi ngày được mua vàng 12 lần
Mỗi ngày mua được Siêu bài 15 lần
Mỗi lần có thể mua được 20 siêu bài.
Mỗi lần mua được 100 viên Đạn.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 10 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 12 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 12 lần
Số thẻ tối đa +100
Có thể mua lại 120 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày nhận được đặc quyền 2 lần mở rương.
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 8 lần
Đặc quyền VIP7 Mua 20000 kim cương lập tức nhận được 500000 vàng, 300 siêu bài. Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi lần có thể mua được 70000 vàng
Mỗi ngày có thể mua Siêu bài 18 lần
Mỗi ngày có thể mua đạn 7 lần
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 12 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 14 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 14 lần
Số thẻ tối đa +120
Có thể mua lại 150 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày nhận được đặc quyền 3 lần mở rương.
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 10 lần
Đặc quyền VIP8 Mua 50000 kim cương lập tức nhận được 800000 vàng, 500 siêu bài. Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi ngày được mua vàng 14 lần
Mỗi ngày được 20 lần mua siêu bài.
Mỗi lần mua được 110 viên đạn.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 15 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 16 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 16 lần
Mỗi ngày có thể reset lại 1 lần
Số thẻ tối đa +140
Có thể mua lại 180 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 12 lần
Đặc quyền VIP9 Mua 80000 kim cương lập tức nhận được 800000 vàng, 500 siêu bài, xe tăng tàng hình PL-01 Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi lần được mua 80000 vàng.
Mỗi ngày được 25 lần mua siêu bài.
Mỗi ngày được 8 lần mua đạn.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 18 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia18 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 18 lần
Số thẻ tối đa +160
Có thể mua lại 210 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 14 lần
Đặc quyền VIP10 Mua 120000kim cương lập tức nhận được 1000000 vàng, 800 siêu bài, xe bọc thép 6X6 Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi ngày được 16 lần mua vàng.
Mỗi lần mua được 100000 vàng
Mỗi ngày được 30 lần mua Siêu bài.
Mỗi ngày được 9 lần mua đạn.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 20 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 20 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 20 lần
Số thẻ tối đa +180
Có thể mua lại 250 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 16 lần
Đặc quyền VIP11 Mua 200000 kim cương lập tức nhận được 1000000 vàng, 800 siêu bài và vũ khí quang học. Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi ngày được 18 lần mua vàng.
Mỗi ngày được 40 lần mua Siêu bài.
Mỗi ngày được 10 lần mua đạn.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 25 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 25 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 25 lần
Số thẻ tối đa +200
Có thể mua lại 300 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 18 lần
Đặc quyền VIP12 Mua 300000kim cương lập tức nhận được 1200000 vàng, 1000 siêu bài và pháo-21D Bao gồm toàn bộ đặc quyền cấp VIP trước.
Mỗi ngày được 20 lần mua Vàng.
Mỗi ngày được 50 lần mua Siêu bài
Mỗi lần được mua 120 viên đạn.
Mỗi ngày có thể reset Chiến Dịch Kinh Điển 30 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Chiến Lược Gia 30 lần
Mỗi ngày có thể mua tham gia Tỷ đấu 30 lần
Số thẻ tối đa +250
Có thể mua lại 500 thẻ đã tách gần đây nhất
Mỗi ngày có thể sử dụng vàng để bồi dưỡng huân chương VIP 20 lần

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *